Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.przedszkole330.pl

Przedszkole nr 330 „Pod Modrzewiem” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkole330.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ryszard Święcicki, htmlserwis@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 225375726. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

W styczniu 2020 r. rozpoczęła się budowa nowego budynku Przedszkola nr 330 „Pod Modrzewiem” przy Al. Niepodległości 17 w Warszawie. Na czas budowy przedszkole mieści się w budynku przy ul. Abramowskiego 4. Przed wejściem głównym znajdują się trzystopniowe schody. Jest również podjazd dla wózków. Budynek jest jednopoziomowy, wewnątrz nie ma schodów ani wind. Z holu, w którym mieści się szatnia można wejść do gabinetu dyrektora i kierownika gospodarczego, sekretariatu i toalety. W obiekcie nie ma pochylni, platform, pętli indukcyjnych, informacji głosowych. Przy budynku nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym do budynku, poza wejściem do kuchni. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku przedszkola z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. W Przedszkolu nr 330 „Pod Modrzewiem” nie ma możliwości korzystania z tłumacza migowego.

Informacje dodatkowe

Trwają prace nad pełnym dostosowaniem strony do wymagań prawnych.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych