Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej przedszkole330.pl

Przedszkole nr 330 „Pod Modrzewiem” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole nr 330 „Pod Modrzewiem”.

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - http://deklaracja-dostepnosci.info/ocena.pdf

Na stronie można używać standartowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ryszard Święcicki, htmlserwis@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 416 28 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

W sierpniu 2021 r. oddano nowy budynek Przedszkola nr 330 „Pod Modrzewiem” przy Al. Niepodległości 17 w Warszawie. Przed wejściem głównym brak schodów i pochylni. Przy wejściu do obiektu umiejscowiona jest tablica informacyjna co się w nim znajduje. Obiekt posiada zadaszenie przed wejściem, chroniące przed opadami. Budynek jest dwupoziomowy, wewnątrz są schody i winda. Schody posiadają poręcze po obu stronach, a także czy pierwszy i ostatni stopień w biegu są oznaczone w sposób kontrastowy. Winda posiada wypukłe przyciski, oznaczenia w piśmie Braille’a i/lub informacje dźwiękowe .W tym budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. W holu wejściowym znajduje się miejsce do odpoczynku. Z holu głównego, można wejść do sekretariatu, gabinetu dyrektora i kierownika gospodarczego. Jest tam również dostęp do toalet, które są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie nie ma pochylni, platform, pętli indukcyjnych, informacji głosowych. Przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym do budynku, poza wejściem do kuchni. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku przedszkola z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. W Przedszkolu nr 330 „Pod Modrzewiem” nie ma możliwości korzystania z tłumacza migowego. Informacje dodatkowe Trwają prace nad pełnym dostosowaniem strony do wymagań prawnych.

Informacje dodatkowe

Trwają prace nad pełnym dostosowaniem strony do wymagań prawnych.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych

Plik do pobrania w formacie PDF w polskiej wersji językowej.