Procedura zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 330 „Pod Modrzewiem” w Warszawie w przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19

Podstawa prawna:

 • § 18 ust. 2a-2c , ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ,
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 • § 1 ust. 1i 2 , § 2 ust. 1i 5  rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ,
 • uzasadnienie do projektu rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 1. W przypadku uzyskania informacji o zakażeniu pracownika, dziecka, rodzica lub innej osoby, która przebywała na terenie placówki w związku z wykonywanymi obowiązkami, dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie (PSSE),
  w celu powiadomienia o zdarzeniu oraz uzyskania opinii i zaleceń w sprawie organizacji pracy placówki.
 2. Na podstawie ustnych ustaleń z przedstawicielem PSSE , po uzyskaniu pozytywnej opinii w/w sprawie dyrektor sporządza wniosek pisemny o częściowe lub całkowite zawieszenie zajęć w placówce oraz objęcie kwarantanną osób, które miały kontakt z osobą zakażoną.
 3. Na podstawie pozytywnej (ustnej) opinii PSSE dyrektor sporządza wniosek o zawieszenie zajęć i wysyła go do organu prowadzącego.
 4. Organ prowadzący wydaje zgodę na częściowe lub całkowite zawieszenie zajęć w przedszkolu.
 5. Dyrektor, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu i zgody organu prowadzącego, zawiesza na określony czas zajęcia w placówce i informuje o częściowym lub całkowitym zawieszeniu zajęć w przedszkolu rodziców i pracowników przedszkola.
 6. Informacja o zawieszeniu zajęć przekazywana jest do wiadomości Wydziału Oświaty
  i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 7. W sytuacji całkowitego lub częściowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 8. Procedura obowiązuje od 01.09.2020 r. do odwołania.

 

 

Magdalena Satkowska
Dyrektor Przedszkola nr 330 „Pod Modrzewiem”